We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

м​у​с​о​р "s​/​t" Demo

by мусор

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
Útočíte na nejmladší a nejslabší z nás. Měníte jim priority a to pouze pro profit. Tvrdíte, že jen Vy víte co je dneska správné a říkáte co my smíme a kdy budeme zapadat. Při honbě za jednotou zapomněli jsme na člověka a nevnímáme že jedno okno poskytuje pouze jeden pohled. Z holek vyrobili jsme si panenky na hraní a klukům sebrali jsme prak a rozedrané kalhoty. Nikdo nemá právo na to aby z lidí udělal beztrestně své otroky. Ve světě kde lež nám vládne sprostě „stylem“ nazývají pasti do kterých nás chytají. Pak svázaní a spoutaní nemůžeme ven. Jedno okno jeden pohled. Pozdě je křičet když navlékl sis uniformu. ---------------------------------------------------------------------------------------"Komunikace vázne. Mladší generace neví kam patří a nikdo jim nevysvětlí že individualita je to, co z nás dělá osobnosti. Stávají se tak snadným terčem lží peněz chtivých společností které na ně záměrně cílí reklamy a propagandu. Jde jen o to vydávat svůj produkt za ten správný. Alkohol, cigarety, hudba nebo špatné ideologie. Přitom stačí tak málo a billboard vyměnit za dialog." * You are attacking the youngest and the weakest of us. You change their priorities only for profit. You say that only You know what is fair, what we can and when we will fit into. We forget about people in a chase to oneness and we do not take notice that one window provides only one view. We made dolls from our girls and we took away slingshots and shredded pants from boys. Nobody has the right to turn with impunity people to slaves. In a world where the lie rules they call abusively „style“ the traps that catches us. Bound and chained we cannot leave. One window, one view. It is too late to shout when You have already put on Your uniform. --------------------------------------------------------------------------------------- "Communication stagnates. Younger generation do not know where they belong and nobody tries to explain them that individuality is the key thing which makes us a personality. The become an easy targets of lying and rapacious companies and their advertisements and publicity campaign. Telling people that Your product is the best and only one. Alcohol, cigarettes, music or bad ideology. And in the end it is so simple - just change the billboard for a dialog."
2.
Ztratili jsme se na cestě napříč životem a kdo z nás ví jak se vrátit zpět? Staré věci brzy omrzí a zbude jen zvědavost která nás žene vpřed. Miliony vydaných jednotek pro nic, z rozmaru pro zábavu, mohly strádajícím od základu změnit život. Skutečně je tohle potřeba? Největší hrozbou pro lidi je člověk sám. Chudým nemáte co vzít. Těm můžete jen dát. --------------------------------------------------------------------------------------- "Lety do vesmíru, výroba zbraní nebo vývoj ultrabooků lidi v nouzi nezachrání. Jak vůbec někdo může přemýšlet nad těmito věcmi a neuvědomovat si veškerý dopad pro společnost, všechen ten odpad, zaměstnávání vykořisťovateli nebo smrt. Na změnu světové politiky je dnes možná pozdě ale dostali bychom se kdy do takového bodu, kdyby lidé tolik nelpěli na majetku a penězích? Vláda by měla být pro lidi, ne aby je okrádala či věnovala miliardy do vesmírných programů, armády nebo do vývojů robotů a přístrojů, které za nás budou pracovat." * We are lost on our life journey and who will tell us how to return? Old things pall on and the curiosity is the only thing that remains and pushes us forward. Millions of base values spent for nothing, for fun, could change afresh life of destitute ones. Is this really necessary? The biggest threat to mankind is the mankind itself. You cannot take anything from the poor. You can only give them. ---------------------------------------------------------------------------------------"Flights to the space, making guns od ultrabook development won’t save people who need help. How can anyone even think about that without seeing the impact on society, all the waste, employment by exploiters and death. Maybe it is too late to change the world politics, but could we ended up here if people were not clinging to their property and money? Goverment should be here for people, not to steal from them or to invest milions to space programs, army or development of robots and machines, which will replace us at work."
3.
Nezbývá jim nic víc než dívat se poníženě do země když na ně spatra jiní mluví. Jazyk řeže jejich kůži, zuby zarývají se jim do masa a z ran prýští rudá krev. Nenechají na sobě nic znát a co je sžírá zadusí. Soudce, porota i kat, s těmi nelze bojovat. --------------------------------------------------------------------------------------- "Bezohlednost lidí nezná mezí, setkat se s ní lze všude. Na veřejnosti, mezi známými i na internetových fórech. Slovní šikana má stejné následky jako ta fyzická." * There are no other options for them just staring at the floor when somebody speaks haughtily to them. Tongue cuts their skin, teeth sinks their flesh and the red blood runs out of the wounds. They won’t let anyone know and they will supress what preys them. Judge, jury and executioner, one cannot fight with them. --------------------------------------------------------------------------------------- "Thoughtlessness has no bounds, we can see it everywhere. In public, in between the people we know and on the Internet. Verbal abuse has the same consequences as the physical one."

about

50 numbered pieces released as a CD-R.
Two versions of hand made covers with different colors.

(pH-CD 05) *SOLD OUT

credits

released October 1, 2013

Recorded in Fall 2013 in our rehearsal room.
Mastered and mixed by Kobe.
Mycop are Prase / Radim / Vávra / Guži

license

all rights reserved

tags

about

Pure Heart Records Czech Republic

Independent DIY label & distro from Czech Republic, since June 2008.

contact / help

Contact Pure Heart Records

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like мусор "s/t" Demo, you may also like: